1. Загальні положення

1.1. Справжня оферта, є офіційною пропозицією Продавця, укласти Договір купівлі-продажу сервисів дистанційним способом, тобто через сервіс бронювань, далі по тексту – «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на сайті «https://tour-cloud.me/ (далі – «сервіс бронювань»).

1.2. Даний договір є публічним. Його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим.

1.3. Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати сервісу, повернення сервісу, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Оформити замовлення» в формі «Забронювати» і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення у телефонному режимі.

2. Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

* «Сервіс» – об’єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті сервіс бронювань та поміщений у Забронювати, або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.

* «сервіс бронювань» – сайт Продавця за адресою https://tour-cloud.me/ створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом сервісу за допомогою мережі Інтернет.

* «Продавець» – компанія, яка реалізує сервіс, представлені в Інтернет-магазині.

* «Покупець» – фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

* «Замовлення» – вибір окремих позицій з переліку сервісу,зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

3. Предмет договору

3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця сервіс, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти сервісу на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж сервісу всервіс бронювань, в тому числі:

– добровільний вибір Покупцем сервісу в сервіс бронювань;

– самостійне оформлення Покупцем замовлення в сервіс бронювань;

– оплата Покупцем замовлення, оформленого всервіс бронювань;

– обробка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

3.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розташованої на сайті сервіс бронювань, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в телефонному режимі.

4. Оформлення замовлення

4.1. Покупець самостійно оформлює замовлення в сервіс бронювань через форму «Забронювати», або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів сервіс бронювань.

4.2. При оформленні замовлення на сайті сервіс бронювань Покупець зобов’язується надати наступну обов’язкову інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:

4.2.1. прізвище, ім’я Покупця;

4.2.3. контактний телефон.

4.3. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем сервісу вказуються в Забронювати Покупця на сайті сервіс бронювань.

4.4. При відсутності сервісу на складі, Менеджер компанії зобов’язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).

4.5. При відсутності сервісу Покупець має право замінити його сервіс аналогічної моделі, відмовитися від даного сервісу, анулювати замовлення.

4.6. Якщо будь-якої із Сторін договору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у іншій Стороні. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці сервіс в сервіс бронювань.

4.7. Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

4.8. При оформленні замовлення через оператора Продавця (п. 4.1. Цієї Оферти) Покупець зобов’язується надати інформацію, зазначену в п. 4.2 – 4.3. цієї Оферти.

4.9. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в форму «Забронювати» на сайті сервіс бронювань або при оформленні Замовлення через оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця вносяться до бази даних Продавця.

5. Ціна та оплата замовлення

5.1 Ціни на сервіс та послуги визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті сервіс бронювань. Всі ціни на сервіс та послуги вказані на сайті у гривнях з урахуванням ПДВ.

5.2 Ціни на сервіс та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон’юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці сервісу, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

5.3. Зобов’язання Покупця по оплаті сервісу вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його рахунок.

5.4. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за сервіс здійснюються способами, зазначеними на сайті сервіс бронювань.

5.5. При не надходженні коштів сервіс бронювань залишає за собою право анулювати замовлення.

6. Права та обов’язки сторін

6.1. Продавець зобов’язаний:

6.1.1. Передати Покупцеві сервіс у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця.

6.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання Замовлення Покупця.

6.2. Продавець має право:

6.2.1. Змінювати умови цього Договору, а також ціни на сервіс та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайтісервіс бронювань. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.

6.2.2. В односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

6.3. Покупець зобов’язується:

6.3.1. До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Продавцем на сайті сервіс бронювань.

6.3.2. На виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для Покупцеві замовленого сервісу.

6.3.3. Своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

6.4. Покупець має право:

6.4.1. Здійснювати пошук інформації в сервіс бронювань.

6.4.2. Оформити замовлення в сервіс бронювань.

6.4.3. Використовувати інформацію сервіс бронювань в особистих некомерційних цілях.

7. Повернення сервісу

7.1. Повернення сервісу в сервіс бронювань проводиться згідно чинного законодавства України.

7.2. Повернення сервісу в сервіс бронювань проводиться за рахунок Покупця.

8. Відповідальність сторін

8.1. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

8.2.1. Змінений виробником зовнішній вигляд сервісу.

8.2.2. За незначну невідповідність колірної гами сервісу, що може відрізнятися від оригіналу сервісу.

8.2.3. За шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок неналежного використання, зберігання сервісу придбаного у Продавця.

8.2.4. За неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

8.3. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і / або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

8.4. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилася інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.

9. Інші умови

9.1. сервіс бронювань залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://tour-cloud.me/

9.2. сервіс бронювань створений для організації дистанційного способу продажу сервіс через Інтернет.

9.3. Використання ресурсу сервіс бронювань для попереднього перегляду сервіс, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.4. Інформація, яку надає Покупець є конфіденційною. сервіс бронювань використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки сервісу, здійснення взаєморозрахунків тощо.

9.5. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.

9.6. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів.

9.7. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.